firmalogo
firmalogo

Ny kontrakt med Statens Vegvesen - Strandkaien terminal

Prosjektet omhandler i hovedsak en oppgradering av holdeplass for ferge og buss på strandkaien. Det skal etableres nytt dekke av storgatestein i kjørebanen på terminalområdet hvor det nå ligger asfalt, kombinasjon av skifer og storgatestein på fortausareal og det skal bygges to nye leskur, som begge er omfattende stålkonstruksjoner.

referansebilde

Kontratsignering Fløttmannsplassen

Vi har inngått kontrakt med Bymiljøetaten på opparbeidelse av ett nytt offentlig byrom. Byrommet skal etableres ved Damsgårdssundet, ved ilandføringen av Småpudden på Damsgårdssiden. Vi ser frem til ett nytt samarbeid med Bymiljøetaten og TAG Arkitekter.

Les mer

referansebilde

Kontratsignering Møllendal Allmenning

Vi har inngått kontrakt med Bymiljøetaten på opparbeidelse av ny offentlig allmenning på Møllendal. Allmenningen skal opparbeides med paviljong, sjøfront og grøntanlegg. Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2017.

Les mer

referansebilde

Kontratsignering Vossapakko - Voss sentrum

Vi har nå inngått kontrakt med Statens Vegvesen på opprusting av Uttrågata og Sverresplass i Voss sentrum. Dette er den siste kontrakten i hovedprosjektet Vossapakko. Deler av Voss sentrum skal fornyes, ettersom E16 nå er lagt i tunnel utenfor Voss. Fortau og plasser skal oppgraderes med dekker av granitt og skifer. Overgangsfelt skal utbedres, og krysset Uttrågata x Sverresplass skal bygges om. Arbeidene skal være ferdige høsten 2017.

Les mer

referansebilde

Opprustning av Sætreparken

Vi har nå inngått kontrakt med Bymiljøetaten på rehabilitering av Sætreparken i Ytre Arna. Det er en historisk viktig park og møteplass som tidligere var eid og driftet av Arne Fabrikker. De siste tiårene har parken vært preget av forfall, men ble kjøpt av kommunen i 2014 og skal oppgraderes og fornyes til sentral park for Ytre Arna og omegn.

 

referansebilde

Ny kontrakt til ParkDrift AS

ParkDrift AS har inngått kontrakt med Bymiljøetaten på skjøtsel og vedlikehold av Bergenhus Ytre. Kontrakten er viktig for ParkDrift og det er en spennende jobb vi ser frem til å ta fatt på. Bergenhus Ytre bydel har flere parker med lang og verdifull historie, og PD vil legge til rette for at parkene er flotte innslag i bymiljøet for bergenserne.

 

referansebilde

Nordnes oppveksttun

Opprustningen av Nordnes Oppvekstun var et oppdrag for Donar AS. I dette prosjektet har vi bygget utomhusanlegget for oppveksttunet. Murer av naturstein, brosteinsrenner, ulike typer dekker, lekeapparater og grøntanlegg.

Les mer

referansebilde

Rune Helgheim og Gunn Hosøy ble tildelt Norges Vel sin medalje

Rune Helgheim og Gunn Hosøy er tildelt Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste hos Anleggsgartner Svein Boasson AS. Både Rune og Gunn har arbeidet sammenhengende i firmaet siden de begynte i 1985.

Svein Boasson AS har nå tre sentrale medarbeidere som har fått denne utmerkelsen de siste årene, noe grunnleggeren Svein Boasson er meget stolt over. Til venstre står Sigurd Boasson – daglig leder. Til høyre står bedriftens grunnlegger Svein Boasson

Les mer

referansebilde

Anleggsgartner Svein Boasson AS
ble kåret til årets lærebedrift i Nord Rogaland Hordaland.

Diplomet ble delt ut av Torbjørn Mjeldstad (Fagopplæringssjef i Hordaland Fylkeskommune) til daglig leder Sigurd L Boasson.

Begrunnelsen fra jury: OKAB har en fantastisk mulighet til å følge opp alle lærebedriftene med de ulike miljø, kulturer, krav og forventninger som til enhver tid kreves for å være en god opplæringsbedrift. Generelt sett har opplæringsbedriftene gode rutiner. Prisen som Årets Lærebedrift er en vurdering av det mangfoldet av lærebedrifter som utøver lærlingansvar.

Som Årets Lærebedrift har Anleggsgartner Svein Boasson AS utmerket seg i sin rolle som meget god opplæringsbedrift ved å tilføre lærlingene god forståelse av det å være lærling. Faglig leder har vist en utmerket evne til å vurdere den enkelte lærlings behov. Under møter og samtaler, involverer gjerne faglig leder seg utover det man kan forvente, for å trygge lærlingens mål og forventninger.

Link til artikkel på www.mef.no

referansebilde

Tildelt kontrakt på bygging av Bygolvet på Os

Os kommune skal ruste opp kommunesentrum Osøyro med nytt bygolv av granittheller og gatestein. Svein Boasson AS er tildelt kontrakten i en konkurranse med vekting av kriterier som kvalitet og fremdrift, i tillegg til pris. Arbeidene vil starte opp til våren.

Det skal legges en blanding av lyse og mørke heller av granitt på alle gangarealer, samt gatestein av grå granitt i kjørearealene. Totalt er det ca 4750 m2 med gate og fortausareal som skal opparbeides med nytt dekke.

Les mer

referansebilde

Kontrakt med Statsbygg på Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Svein Boasson AS har fått kontrakt med Statsbygg på utendørsarbeidene på Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal huse mer enn 300 studenter og 100 ansatte og bygges på en gammel industritomt ved syd-enden av Store Lungegårdsvann. Byggherre Statsbygg benytter Lean i prosessplanlegging, prosjektering og byggingen av bygget. I tildelingen av disse seks kontraktene har det i tillegg til teknisk kompetanse vært lagt særskilt vekt på Lean-erfaring.

Vår kontrakt omfatter arbeider utendørs som plasstøpte betongdekker, spennende løsninger for lokal overvannshåndtering samt spesialdesignede møblering, gangbroer i stål og beplanting.

Link til artikkel på bygg.no

referansebilde

Opprusting av vei og gang-/sykkelfelt Lyngbø - Nygård

Opprustningen av Lyderhonsvei med sidegater og bygging av sykkelfelt på strekningen Lyngbø-Nygård for Statens vegvesen var ferdig til sommeren 2015. I dette prosjektet har vi oppgradert fortau, etablert grønne refuger, veglys, etablert nytt overvannsanlegg med hovedgrøfter og sandfangskummer og grøntanlegg. Vi har rustet opp 10 bussholdeplasser, blant annet i Gravdalsveien og på Kringsjå, samt bygget en lommepark i krysset mellom Lyngbøveien og Gravdalsveien. Totalt har vi bygget 900 meter med sykkelfelt, 2 km nye og oppgraderte fortau og etablert syv nye opphøyde gangfelt med god belysning.

Les mer

referansebilde

Hermansverk –Sentrumsplass

Hermansverk i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane har fått et løft med ferdigstillelsen av byggetrinn III, opprustning av sentrumsplassen med riksvegen. Området bindes nå sammen med tidligere byggetrinn foran «Saften» og det er skapt et flott utomhusanlegg, der riksvegen er rampet opp og går igjennom plassen på et belegg av hvite betong- og lyse granittheller.

Les mer

referansebilde

Bybanen byggetrinn III

Vi er nå kommet godt i gang med anleggsgartnerarbeidene på byggetrinn III av Bybanen i Bergen. Vi utfører anleggsgartnerarbeidene for FM-gruppen på Veidekke sin entreprise fra Lagunen til Sandsli. Bygging av 2 holdeplasser, kantstein og dekkelegging langs nye veier, fortau og sykkelveier, samt beplantning og revegetering.

Les mer

referansebilde

Kjell Arne Johnssen ble tildelt Norges Vel medalje

Drifts- og anleggsleder Kjell Arne Johnssen ble 4.10.2014 tildelt Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste i samme firma. Han har vært ansatt i Svein Boasson AS i 30 år.

Les mer

referansebilde

Ferdig på Hellern, Amalie Skram VG-skole.

Vi er nå ferdig med utomhusanlegget på Helleren, Amalie Skram VG-skole. Utomhusanleggene forlenger parken rundt Store Lungegårdsvann med nye grøntområder og en nye gang- og sykkelveien lags godsterminalen.
Utomhusanlegget byr på mange spennende elementer som skatepool, basketbane, en lang lyssatt trebenk mot vannet, beplanting, ny trekai mot brannstasjonen og en skolegård i tredje etasje. I tillegg til møblering og utrustning, vannbasseng og belysning.

Les mer

referansebilde

Utomhusanlegg på Hermansverk

Vi har nå inngått kontrakt med Leikanger kommune om opparbeidelse av utomhusanlegg og gatedekke på Hermansverk. Dette er siste byggetrinn som fullfører prosjektet som har vært utført i flere etapper tidligere. Utomhusanlegget binder sammen plassen foran «saften» og plassen ved banken. Oppstart blir 4. august i år, og alt skal være ferdig til midten av mai 2015.

Les mer

referansebilde

Ny kontrakt med Bir Nett AS

Vi har nå inngått en ny kontrakt med Bir Nett AS.
Punktgraving ulike steder i Bergen sentrum for montering av nedkast, bla annet på Nøstet, Engen, Øvre Ole Bulls plass og i Markeveien. Oppstart allerede 26 mai.
(bilde viser rør i bakken til nedkast, fra Rosenbergsgaten)

Les mer

referansebilde

Brostein og fortau ferdig i Skottegaten

Vi er nå ferdig med dekkefornying i Skottegaten. Tradisjonelle bergensfortau med gammel smågatestein og storgatestein i veibanen. Vi har i tillegg beplantet og møblert med fargerike benker.

Les mer

Sykkelfelt på strekningen Lyngbø-Nygård

Vi har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av nye sykkelfelt på strekningen Lyngbø-Nygård.
I dette arbeidet ligger også oppgradering av fortau, refuger, veglys, overvannsgrøfter og grøntanlegg.

Oppstart av arbeidene i begynnelsen av februar, forventet ferdigstillelse i løpet av vinteren 2015.

Les mer

Helleren - nytt stor prosjekt

Vi starter opp på utomhusanlegget til byens nye svømmehall og skole på Nygårdstangen allerede 6 januar. Vår entreprise omfatter utomhusanlegget rundt hele hygget, ned mot store Lungegårdsvann og en liten skolegård på en lysgård i selve bygget.

Les mer

DNB i Solheimsviken

DNB i Solheimsviken er ferdig.
Et av våre største prosjekter i 2013.

Les mer