Skip to main content
Svein Boasson Svein Boasson Meny
Anleggs-
gartnerens råd

Her på anleggsgartnerens råd publisere vi nyttige råd for profesjonelle aktører i bransjen og interesserte privatpersoner. Vi er nå akkurat startet men følg med fremover, det kommer flere nyttige saker!

ANNONSØRINNHOLD

Asak heller beregnet for alle typer terrasser og gangarealer. Nå med AC overflatebehandling for svært lite vedlikehold

Hyppigere og kraftigere regnfall kombinert med store og tette flater, er blitt en utfordring. Ofte er det kommunale VA-nettet underdimensjonert, og klimaendringene gir store kapasitetsproblem på eksisterende nett. Derfor stiller stadig flere kommuner krav til fordrøyning av vannet, med gradvis utslipp til VA-systemet. 

Brosteinsdekker er, som mange har erfart, ikke rullevennlige. Særlig gjelder dette dekke av storgatestein. Brosteinsdekker er også vanskelig å kombinere med dagens UU krav (Universell utforming).

Flere og flere utbyggere og boligbygger tar takenes muligheter i bruk og vårt siste prosjekt for BOB/Betonmast i Damgsgårdssundet i Bergen er blitt byens grønneste bygg. Vi har tidligere skrevet generelt om hager på taket, https://sveinboasson.no/hage-pa-tak og hvordan byens tak kan benyttes til hager, og i dette prosjektet er det gjort til det fulle!

I Bergen er det mange ærverdige bytrær. Disse trærne betyr mye for Bergen sin historie og for hele byens befolkning. Trærne bør bevares så lenge det er mulig. Utfordringen er når slike store trær blir hardt angrepet av sopp og råte. Under slike forhold kan trærne utgjøre en overhengende fare, og en må gjennomføre en risikovurdering av treet og vurdere hvorvidt de bør fjernes.  Å avdekke råte i gamle bytrær er ingen enkel øvelse og det er her lett å trå feil.

Svein Boasson AS er opptatt av miljø og bærekraftige løsninger. Vi søker derfor stadig etter nye og innovative løsninger som sparer miljøet for unødvendig belastning og derav utslipp av miljø skadelige kjemikalier.

Naturstein, da særlig belegg av granittheller og brosteinsdekke bør i de aller fleste tilfeller settes ubundent i løsmasser. Selv om dette er den foretrukne løsningen, finnes det ulike grunner for at man må gjøre tilpasninger og optimaliseringer. En grunn kan for eksempel være ønske om å benytte naturstein der dekket utsettes for mer intensivt vedlikehold med spyling og suging/kosting.

Denne våren gjorde vi et lite pilotprosjekt med økologisk grønnsaksdyrking på taket av vårt kontorbygg.

Bakgrunnen for å velge gressarmering er for å få utrykket til en plen og styrken til ett fast dekke. Utfordringen er at det etter noen år ofte er mest «armering» og lite gress. 

Bergen er smykket med mange flotte håndmurte forstøtningsmurer. Vi finner de rundt omkring i etablerte boligfelt, lags veier og i parkområder. Mange av disse murene ble bygget i en tid da det var knapt med råvarer av den kvalitet vi ser i dag: Vi ser også at bakfyllingen ikke er bygd opp slik vi gjør i dag, med drenerende pukkmasser. Flere av disse eldre murene begynner å merke alderens tyngde. Massene og vanntrykket bak murene presser murene utover og mange trengs å reetableres.

Taket på vårt trappehus er etablert som takhage. Takhagen er plantet med stauder og urter, men uten typiske sedumplanter. Taket gir et naturlig inntrykk og med frodig blomstring er det et yndet sted for insekter om sommeren. Taket varierer i utrykk gjennom sesongen og er også dekorativt om vinteren. Dette taket er stort sett vedlikeholdsfritt.

Granitt brukt i utomhusanlegg, parker, byrom, hager og torg er ingen ny oppfinnelse. Det har vært byggemateriale i hundrevis av år. 

LOD – LOKAL OVERVANNSHÅNTERING 
INFILTRASJON OG FORDRØYNINGSMAGASIN MED PLANTER.

Ekstensive grønne tak behøver ikke å bare være bygget opp av sedummatter, men kan med fordel inneholde planter som er bedre tilpasset norsk klima og som er mer naturlikt enn rene monokulturer av sedumplanter. 

Taket er husets femte fasade, men ligger ofte ubrukt. Hvorfor ikke benytte det til hage?  Det er få begrensninger som ikke gir rom for en grønn oase på taket!

Utvikling av Omnitech+ AS