ÅRSTALL:

2015/17 

 

BYGGHERRE:

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING

 


LANDSKAPSARKITEKT:

SWECO AS

VARDEN SKOLE

 

Skolen har gjennomgått full oppgradering. Utomhusanlegget er nybygget med masseutskifting 1-8 meter under topp overflate av store områder, det er etablert nytt system for OV-håndtering, fordrøyningsbasseng, nedgravd avfallscontainere, nye tilkomstveier og parkeringsplasser. Det er utført utsjakting og fundamentering for støttemurer i ulike klasser og dimensjoner. Plassen har fått dekke av asfalt, betong, granittelementer og gummidekker. Alle lekeområder og utstyr er fornyet og store deler av grøntarealer er opparbeidet på nytt. Skoleplassen har blant annet fått skatepool og ballbinge.

Utvikling av Omnitech+ AS